Avoimet työpaikat

Väkivaltatyön asiantuntija, 2 paikkaa, Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, Helsinki

Väkivaltatyön asiantuntija / Lapsilähtöinen väkivaltatyö, 100% työsuhde
Väkivaltatyön asiantuntija / Aikuislähtöinen väkivaltatyö, osa-aikatyö

TE-toimiston haku.

Pääkaupungin turvakoti ry rekrytoi yhden väkivaltatyön asiantuntijan lapsilähtöiseen väkivaltatyöhön sekä osa-aikaisen väkivaltatyön asiantuntijan aikuislähtöiseen väkivaltatyöhön. Osa-aikaisen työsuhteen tuntimäärä varmistuu joulukuussa.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tarjoaa keskusteluapua kaikille perheenjäsenille / kokijoille ja tekijöille / miehille ja naisille/ lapsille ja nuorille, kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari-, ja perhetapaamiset, erilaiset ryhmät sekä yhteistyö toisten perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.

Yksikön aikuistyön keskiössä on lähisuhdeväkivalta ja sen monimuotoisuuden ymmärtäminen. Työskentelyn alussa asiakkaiden kanssa määritellään, millaisia erilaisia väkivallan ilmenemismuotoja heidän lähisuhteissaan on ollut. Työskentelyn edetessä asiakkaat mahdollisesti oppivat tunnistamaan muitakin lähisuhteissaan ilmeneviä väkivallan muotoja ja niiden vaikutuksia väkivallan kaikkiin osapuoliin. Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja ja välineitä turvalliseen väkivallattomaan elämään. Muissa elämänhallinnan ongelmissa asiakkaita ohjataan hakeutumaan niissä tarvittavan avun piiriin. Aikuistyötä toteutetaan yksilö- ja paritapaamisissa.

Aikuistyössä jokainen väkivaltatyön asiantuntija työskentelee sekä mies- ja naisasiakkaiden, että väkivallan tekijöiden ja kokijoiden kanssa. Aikuisasiakkaiden kanssa työskentelee yksikön esimies ja neljä väkivaltatyön asiantuntijaa.

Yksikön kaikkien aikuisasiakkaiden 3-17-vuotiaille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta ottaa vastaan perhe – ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää apua. Lasten ja nuorten avunsaanti edellyttää, että ainakin toinen lapsen vanhemmista on yksikön asiakkaana. Työskentelyn tavoitteena oli tuoda lapsen tai nuoren ääni kuuluville perheen tilanteesta, antaa lapselle tai nuorelle mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan ja saada välineitä selviytymiseensä. Lasten ja nuorten parissa työskentelevä väkivaltatyön asiantuntija tekee yhteistyötä niiden yksikön työntekijöiden kanssa, jotka tapaavat perheen aikuisia. Näin koko perhe tulee autetuksi samanaikaisesti.
Työntekijä tapaa työskentelyn aikana myös lapsen vanhemmat. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työskentelyssä vanhempi-lapsi tapaamiset olivat myös keskeinen työmenetelmä yksilötapaamisten rinnalla.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön lapsilähtöistä väkivaltatyötä toteuttaa yksi väkivaltatyön asiantuntija, joka ottaa vastaan perustehtävänsä antamien mahdollisuuksien mukaan myös aikuisasiakkaita.

Lapsi- ja aikuislähtöistä väkivaltatyötä tekeviltä väkivaltatyön asiantuntijoilta edellytetään sosiaali-ja/tai terveysalan perustutkinnon lisäksi perustehtävää tukevaa terapeuttikoulutusta ja kokemusta terapeuttisesta työskentelystä.

Kokemus lasten ja nuorten sekä aikuisten kanssa työskentelemisestä ja väkivaltatyöstä ovat lapsilähtöistä väkivaltatyötä tekeviltä väkivaltatyön asiantuntijoilta välttämättömät.
Aikuislähtöistä väkivaltatyötä tekeviltä edellytetään kokemusta aikuisten kanssa työskentelystä ja väkivaltatyöstä.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta sekä esiintymis- ja kouluttamistaitoja.

Palkkaus G 28 + mahdolliset palvelulisät (2696,63€ – 3083,12€).
Työn aloittamisesta sovitaan valittujen henkilöiden kanssa.

Hakuaika: 16.11.-9.12.2018

Osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluihin, jotka pidetään 20.11.2018 klo 16.30-18 ja 18.30-20, osoitteessa Kilpolantie 2, 00940 Helsinki. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta.

Osa ryhmähaastatelluista pyydetään yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään 27.11.2018 klo 14-18 välisinä aikoina osoitteessa Kilpolantie 2, 00940 Helsinki. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta.

Vastaava ohjaaja, Turvakoti Haaga, Helsinki

Te-toimiston haku. 

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Turvakoti Haagassa on vuosittain n. 170 aikuis- ja n. 170 vanhempiensa kanssa tullutta lapsiasiakasta. Keskimääräinen turvakodissa oloaika on n. kolme viikkoa, pisimmillään asiakkuus voi kestää kaksi kuukautta. Asiakkaista n. 35 % on maahanmuuttajataustaisia.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä, joka toimii työntekijöiden lähiesimiehenä. Työryhmään kuuluu vastaava ohjaaja, kuusi 3-vuorotyötä tekevää ohjaajaa ja yksi lasten kanssa työskentelyyn erikoistunut ohjaaja. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat mm. kaupungin lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Haagaan haetaan vastaavaa ohjaajaa vakituiseen työtehtävään. Vastaava ohjaaja työskentelee osana turvakodin työryhmää vastaten turvakodin arjen sujumisesta. Työ sisältää asiakastyötä. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Työhön kuuluu myös turvakodin kodinhoidollisia töitä. Turvakodin vastaavan ohjaajan tehtävänä on lisäksi mm. huolehtia työvuorolistoista ja työaikaseurannasta, vastata yhdessä esimiehensä kanssa uusien työntekijöiden ja sijaisten rekrytoinnista ja heidän perehdyttämisestään sekä huolehtia asiakastyön tilastoinnista ja asiakaspalautteen analysoinnista.

Vastaavan ohjaajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuoltoalan amk -tasoista koulutusta, kokemusta työvuorosuunnittelusta ja kokemusta sosiaalityön kentällä toimimisesta. Kokemus vastaavan ohjaajan tehtävän hoidosta ja kiinnostus työn kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja taitoja vastata kriisityöstä.

Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englanninkielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.

Vastaavan ohjaajan tehtävä on päivätyötä, sisältäen myös satunnaisesti ilta-, yö- ja viikonlopputöitä. Työaikamuoto on yleistyöaika (38,50 h/vko). Palkkaus Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G 27. Noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 15.11.

Tehtävää hakeneiden joukosta valitaan haastateltavat ryhmähaastatteluun. Haastattelut toteutetaan 22.-23.11.

Ohjaaja, Pääkaupungin Turvakoti ry, Turvakoti Pellas, Espoo

TE-palveluiden sivu.

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstön tarjoaa kriisiapua lähisuhdeväkivaltaan ympäri vuorokauden myös puhelimitse.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Työryhmä koostuu arjen sujumisesta huolehtivasta vastaavasta ohjaajasta sekä kuudesta amk-koulutetusta ohjaajasta. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Pellakseen (Kuninkaantie 40, 02940 Espoo) haetaan ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu osallistuminen turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakoti Pellaksessa tehtäviin kuuluu myös yksikön kodinhoidollisia töitä. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse.

Työ on kaksivuorotyötä (aamu-, väli- ja iltavuoroja klo 7.45-22 välille sijoittuen) sisältäen myös viikonlopputyötä.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus lähisuhdeväkivallan kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015).
Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentällä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä toimimisesta.
Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä.
Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi ja ruoanlaittotaito vaaditaan.

Palkkaus G 23 + mahdolliset palvelulisät (2308,71€ – 2619,35€)
Työn aloittaminen: heti tai sopimuksen mukaan

Hakuaika 13.-27.11.2018

Osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, jotka pidetään 28.11.2018 klo 17.00-18.30 ja 29.11.2018 klo 9-10.30.
Jotkut ryhmähaastatelluista kutsutaan yksilöhaastatteluun, jotka pidetään 4.12.2018 klo 13.30-16.30 välisinä aikoina.
Haastattelut toteutetaan osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki (turvakoti Haaga).
Kiireellisen aikataulun vuoksi haastattelupäiviä tai -aikoja ei kyetä muuttamaan.

Kysymykset: vastaava sosiaalityöntekijä Asta Närhi, 040 457 3842
Hakemukset: asta.narhi@paakaupunginturvakoti.fi

 

Laitoshuoltaja, 5 paikkaa, Pääkaupungin Turvakoti ry, Turvakoti Haaga, Helsinki

TE-palveluiden sivu.

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Yhdistyksen turvakodit tuottavat ympärivuorokautisia laitospalveluita väkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille.

Helsingin Etelä-Haagassa sijaitsevaan Steniuksentien turvakodin keittiö- ja laitoshuollon tehtäviin haetaan sijaista aj. 26.11.2018 -6.1.2019 vakituisen henkilökunnan loma- ja vapaapäivien ajalle.

Lisäksi etsimme tarvittaessa työhön tulevia tuntityöntekijöitä (keikkatyö) vakituisen henkilökunnan poissaoloja sijaistamaan.

Turvakodin keittiö- ja laitoshuollon työtehtäviin kuuluu turvakodin yleisten tilojen ja henkilökunnan työtilojen siisteydestä huolehtiminen, asiakashuoneiden loppusiivous, turvakodin pyykkihuolto, ruokahuolto (ruoan valmistus asiakkaille, ruoan esillelaitto tarviketilaukset ym.) sekä muut turvakotikiinteistön keittiö- ja laitoshuollon tehtävät. Yhdistyksen turvakotiyksiköissä on käytössä yhteinen ruokalista valmistusohjeineen.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomenkielen taitoa, kokemusta laitosympäristön siivoustyöstä sekä ruoan valmistuksesta laitosympäristössä tai vastaavassa.

Työ on vuorotyötä. Työajat sijoittuvat arkisin klo 7-19 ja viikonloppuisin klo 9-19 välille. Palkkaus on yksityisen sosiaalialan TES:in mukainen, palkkaluokka G 17.

Haku päättyy 21.11.2018 klo 15:00.