Avoimet työpaikat

Sosiaaliohjaaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön

Asumisyksikkö Kilpola / Pääkaupungin turvakoti ry

Asumisyksikkö Kilpolassa toteutettavan palvelun päämääränä on määräaikaisen, tuetun asumisen keinoin tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja väkivallattoman elämän rakentamista sekä sen vakiinnuttamista. Palvelu toteutetaan joko turvakotijakson jälkeisenä asumismuotona tai asiakkaat tulevat palvelun piiriin suoraa kotoaan. Yksikössä on 18 asuntoa. Tullessaan Asumisyksikkö Kilpolaan osa asiakkaista on tehnyt eroratkaisunsa, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi.

Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Sekä aikuis- että lapsiasiakkailla oli omat työntekijänsä, jotka tapaavat asiakkaitaan viikoittain. Sen lisäksi asiakkailla oli käytettävissään päivystyspalvelu arkisin. Työntekijät työskentelivät pääsääntöisesti arkisin klo 9-16.30 / 17. Satunnainen illalla tehtävä työ on mahdollista.

Asiakkaista n. 65 % on maahanmuuttajataustaisia. Tästä syystä Asumisyksikkö Kilpolassa keskitytään väkivaltatyön lisäksi maahanmuuttajatyön osaamiseen. Työskentelyssä käytetään erikielisiä avustajia, jotka toimivat työntekijöiden työpareina tarvittaessa.

Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja.

Asumisyksikkö Kilpolan lapset ja nuoret saavat yksilöllistä ja räätälöityä turvallisen aikuisen tukea asiakkuutensa aikana. Työskentelyn tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään ja selvittämään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksiaan, tukea heitä tunnistamaan omia tunteitaan sekä auttaa heitä vahvistamaan omaa itseluottamustaan. Lapsille ja nuorille tarjotaan yksilö-, sisarus-, tai ryhmätapaamisia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn liittyy myös vanhemmuustyö. Lasten vanhempia ohjataan ja tuetaan sekä lapsiin että vanhemmuuteen liittyvissä asioissa keskustelun ja konkreettisen avun keinoin.

Vakinaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän sosiaaliohjaajan työpariksi palkataan 1.5.-31.12.2020 väliseksi ajaksi toinen sosiaaliohjaaja säätiöavustuksen turvin. Yksikön asiakkuudessa on tavallisesti reilu parikymmentä lasta samaan aikaan. Toinen sosiaaliohjaaja mahdollistaa muun muassa lisää aikuisen yksilöaikaa niille lapsille ja nuorille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Yksilötapaamiset ovat tärkeä edellytys turvallisen, avoimen ja voimaannuttavan keskustelun tai toiminnan syntymiselle.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää amk-tasoista koulutusta, kokemusta eri-ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä, lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen osaamista ja hyvää englanninkielen taitoa. Valittavalla henkilöllä tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, epävarmuuden sietokykyä, oman työn organisoinnin taidot ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) luetaan hakijalle eduksi.

Määräaikainen työsuhde ajalla 1.5.-31.12.2020

Palkkaluokka: G 24+ mahdolliset palveluvuosilisät, neljän (4) kuukauden koeaika.

Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten.

Hakuaika: 11.-28.2.2020

Kysymykset: vastaava sosiaalityöntekijä Oluwakemi Ariyo, 050  591 4650 / oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

Hakemukset: oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

Haastattelut: Osa hakijoista kutsutaan yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään 12.3.2020 klo 13-17 välisinä aikoina. Haastatteluihin kutsuttavien pyydetään ottamaan mukaansa alkuperäiset opiskelu-ja työtodistukset sekä niiden kopiot.

Kaikki haastattelut toteutetaan osoitteessa Asumisyksikkö Kilpola, Kilpolantie 2, 00940 Hki


Turvakodin ohjaajan keikkatyö / Turvakoti Pellas / Espoo

TE-palveluiden linkki.

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstön tarjoaa kriisiapua lähisuhdeväkivaltaan ympäri vuorokauden myös puhelimitse.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Työryhmä koostuu arjen sujumisesta huolehtivasta vastaavasta ohjaajasta sekä kuudesta amk-koulutetusta ohjaajasta. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Pellakseen (Kuninkaantie 40, 02940 Espoo) haetaan ohjaajan tehtäviin keikkatyötä tekeviä henkilöitä.

Turvakodin keikkatyötä tekevän ohjaajan työtehtäviin kuuluu osittainen osallistuminen turvakodin asiakkaiden asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse. Tehtäviin kuuluu myös yksikön kodinhoidollisia töitä.

Keikkalaisia tarvitaan aamu-, väli- ja iltavuoroja klo 7.45-22 välille sijoittuen, mutta ajoittain myös yövuoroihin. Keikkalaisia tarvitaan sekä arkisin että viikonloppuisin.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto, eduksi katsotaan perehtyneisyys ja työkokemus lähisuhdeväkivallan kriisityöstä. Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentällä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä toimimisesta. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä.
Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi ja ruoanlaittotaito vaaditaan.

Palkkaus G 22D + mahdolliset palvelulisät.
Työn aloittaminen: heti tai sopimuksen mukaan

Hakuaika 11.-23.2.2020.
Osa hakijoista kutsutaan erikseen sovittavaan haastatteluun.
Haastattelut toteutetaan osoitteessa Kuninkaantie 40, 02940 Espoo (Turvakoti Pellas)

Kysymykset: toiminnanjohtaja Karola Grönlund / 044 275 3006
Hakemukset: karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi