Tule kieliavustajaksi väkivaltatyöhön! – Become a language assistant in domestic
violence work!

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elämän rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityisosaamista.
Osaatko suomen tai englannin lisäksi hyvin mongolian ja tigrinjan kieltä? Kieliavustaja avustaa sosiaaliohjaajan ja asiakkaan välisessä keskustelussa siten, että nämä ymmärtävät toisiaan. Hän voi toimia asiakkaan asiointiapuna esimerkiksi Kelassa. Työtehtäviä (2-6 tuntia) on satunnaisesti virka-aikana. Kieliavustajan palkka on 18.47 €/tunti + julkisen liikenteen edestakainen lippu.
Tervetuloa mukaan auttamaan kanssamme aikuisia ja lapsia, joiden elämässä on ollut väkivaltaa.
Tule tekemään kanssamme merkityksellistä työtä!

Kilpola Housing unit (Kilpolantie 2, Kontula) helps the client create violence-free life. Clientship at the Housing Unit is often preceded by a period at a shelter and supports the client’s independent, violence-free living. Clients get professional support for coping, as well as in taking care of practical matters. Kilpola Housing Unit has special competence in working with immigrants.
Do you have good skills -besides Finnish or English- in Mongolian or Tigrinja? We are looking for persons to assist in communication between a client and a social counsellor. You can also assist the customer with errands at Kela, for example. There are occasional tasks (2-6 hours) during office hours. The sala ry of a language assistant is 18.47 €/hour + round trip ticket for public transport.
Welcome to join us in helping adults and children who have experienced violence in their lives. Come and do meaningful work with us!

Yhteydenotot/ Contacts
Oluwakemi Ariyo, Vastaava sosiaalityöntekijä /Social worker in charge
Asumisyksikkö Kilpola, Pääkaupungin turvakoti ry
p. 050 591 4650
oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi

 

Turvakodin vastaava ohjaaja (sijaisuus), Pääkaupungin turvakoti ry, turvakoti Pellas

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö? Pääkaupungin turvakoti ry on väkivaltatyön ammattilaisorganisaatio. Yhdistys tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Yhdistyksellä on kolme turvakotia, Turvakodit Toukola ja Hertta Helsingissä sekä Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Haemme nyt määräaikaiseen sijaisuuteen vastaavaa ohjaajaa turvakoti Pellakseen, kyseessä perhevapaan sijaisuus ajalle 4.4.2024 – 14.2.2025. Turvakoti Pellas on 7-perhepaikkainen turvakoti Espoossa. Henkilöstöön kuuluu 4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa sekä vastaava ohjaaja. Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden kanssa käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Turvakoti Pellaksessa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä.

Tarjoamme tiimin ja esimiehen vankan tuen, säännöllisen työnohjauksen, hyvät kouluttautumismahdollisuudet, ePassi kulttuuri- ja liikuntaedun, työterveyshuollon sekä työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Meidän huumorintajuiseen porukkaan on helppo tulla mukaan!

Vastaavan ohjaajan tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan amk -tasoista koulutusta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 8 §; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Valtioneuvoston asetus 1103/2018), kokemusta työvuorosuunnittelusta ja vastuutehtävistä sekä kokemusta sosiaalihuollon kentällä toimimisesta. Kokemus vastaavan ohjaajan tehtävän hoidosta ja kiinnostus työn kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Turvakodissa työskentely edellyttää erinomaisia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä taitoja vastata kriisityöstä. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.

Toimeen valittavan tulee esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijällä tulee olla hygieniapassi tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen.

Työaikamuoto on yleistyöaika (38,15 h/vko). Palkkaus Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G 27 (2 887,23 €/kk + mahdolliset lisät). Koeaika 4 kk.

Hakuohjeet

Hakemukset (hakemus + CV) sähköpostitse osoitteeseen: jenni.lemercier@paakaupunginturvakoti.fi

Viestin aihe: Vastaava ohjaaja / Turvakoti Pellas

Hakuaika päättyy 23.2.2024. Paikka voidaan täyttää sopivan hakijan löytyessä jo hakuajan puitteissa.

Linkki TE-toimiston ilmoitukseen.

Projektipäällikkö ja Väkivaltatyön asiantuntija, Suvanto ry ja Pääkaupungin turvakoti ry, Helsinki

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry ja Pääkaupungin turvakoti ry hakevat yhteiseen, Seniorin salaisuus – Vapaaksi väkivallasta -hankkeeseen, projektihenkilöstöä. Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen. Pääkaupungin turvakoti ry tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin. STEA:n rahoittamassa kehittämishankkeessa kehitetään vuosina 2024 – 2026 lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneiden ja tehneiden ikääntyneiden etsivää työtä Helsingin alueella.

Projektipäällikkö:

Projektipäällikkö vastaa hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttamisesta, sekä hankkeen seurantaan ja raportointiin liittyvistä tehtävistä (20%). Hän toimii väkivaltatyön asiantuntijan työparina etsivässä työssä eli työ sisältää myös jalkautuvaa asiakastyötä (80%).

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto (esim. Sosionomi (YAMK) tai Geronomi (YAMK)). Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla työkokemusta projekteissa työskentelystä ja /tai johtamisesta, sekä muita ammatillisia valmiuksia tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Eduksi luetaan kokemus ja osaaminen väkivalta- ja/tai kriisityöstä, sekä kiinnostus työskennellä ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, rohkeaa työhön tarttuvaa otetta ja halua kehittää ikääntyneiden väkivaltaongelmasta kärsivien parissa tehtävää työtä. Projektipäällikön työsuhde solmitaan Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry:n kanssa ja se on määräaikainen (-31.12.2026). Projektipäällikön palkkaus on Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in palkkaluokan G29 mukainen (3175 € – 3631 €).

Väkivaltatyön asiantuntija:

Väkivaltatyön asiantuntija vastaa hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttamisesta yhdessä projektipäällikön kanssa. Hän toimii hankkeen projektipäällikön työparina etsivässä työssä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (esim. Sosionomi (AMK) tai Geronomi (AMK)). Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva terapeuttikoulutus (esim. pari- tai perheterapeutti), työkokemusta projekteissa työskentelystä, sekä muita ammatillisia valmiuksia tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Eduksi luetaan kokemus ja osaaminen väkivalta- ja/tai kriisityöstä, sekä kiinnostus työskennellä ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, rohkeaa työhön tarttuvaa otetta ja halua kehittää ikääntyneiden väkivaltaongelmasta kärsivien parissa tehtävää työtä. Väkivaltatyön asiantuntijan työsuhde solmitaan Pääkaupungin turvakoti ry:n kanssa ja se on määräaikainen (-31.12.2026). Projektiasiantuntijan palkkaus on Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in palkkaluokan G28 mukainen (3131 € – 3416 €).

Molempien henkilöiden palkkauksessa kiinnitämme erityistä huomiota hyviin vuorovaikutustaitoihin, sekä kykyyn ja haluun työskennellä saumattomana työparina liikkuvassa työssä. Tavoitteena on, että työsuhteet alkavat maaliskuussa 2024. Tarjoamme ainutlaatuisen ja mielenkiintoisen työn, sekä mahdollisuuksia kehittää itseään poikkeuksellisissa tehtävissä. Työntekijöillämme on käytössään työnohjaus, työterveys, sekä yhdistysten työsuhde-edut.

Janne Pulkkinen, toiminnanjohtaja, Suvanto ry (Nordenskiöldinkatu 18A, 00250 Helsinki):

janne.pulkkinen@suvantory.fi, p. +358504690050

Hakuohjeet

Kirjalliset hakemukset sähköpostitse osoitteeseen: janne.pulkkinen@suvantory.fi

Viestin aiheeksi Työhakemus. Kerro hakemuksessasi, kumpaa tehtävää olet hakemassa. Liitteeksi hakemuskirje + CV.

Ryhmähaastattelut toteutetaan 13.-14.2.2024., joiden jälkeen toteutetaan tarvittavat yksilöhaastattelut.

Linkki Työmarkkinatorin ilmoitukseen.

 

Tule kieliavustajaksi väkivaltatyöhön!  Become a language assistant in domestic violence work!

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elä­män rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityis­osaamista. Osaatko suomen tai englannin lisäksi hyvin esimerkiksi arabiaa, thain, bengalin, soranin, hindin, somalin, farsin, darin, venäjän tai ranskan kieltä?

Kieliavustaja kääntää sosiaaliohjaajan ja asiakkaan keskustelua siten, että nämä ymmärtävät toisiaan. Hän voi toimia asiakkaan asiointiapuna esimerkiksi Kelassa. Työtehtäviä (2–6 tuntia) on satunnaisesti virka-aikana. Kieliavustajan palkka on 18.47 €/tunti + julkisen liikenteen edestakainen lippu.  Tervetuloa mukaan auttamaan kanssamme aikuisia ja lapsia, joiden elämässä on ollut väkivaltaa. Tule tekemään kanssamme merkityksellistä työtä!

Kilpola Housing unit (Kilpolantie 2, Kontula) helps the client create vio­lence-free life. Supported living is generally work that happens after a period at a shelter and supports the client’s independent living. Clients get professional support for coping, as well as in taking care of practical matters. Kilpola Housing Unit has special competence in working with immigrants. Do you have good skills -besides Finnish or English- in other languages, for example Arabic, Thai, Bengali, Sorani, Hindi, Somali, Farsi, Dari, Russia or French?

We are looking for persons to assist in communication between a client and a social counsellor. You can also assist the customer with errands at Kela, for example. There are occasional tasks (2–6 hours) during office hours. The salary of a language assistant is 18.47 €/hour + round trip ticket for public transport.  Welcome to join us in helping adults and children who have experienced violence in their lives. Come and do meaningful work with us!

Yhteydenotot/ Contacts:

Oluwakemi Ariyo

Vastaava sosiaalityöntekijä /Social worker in charge 

Asumisyksikkö Kilpola, Pääkaupungin turvakoti ry

t. 050 591 4650,  oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi