Yleistä

Pääkaupungin turvakoti ry (jatkossa yhdistys) on vuonna 1978 perustettu, yleishyödyllinen ja voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö. Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Turvakotiyhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevästi ja asiakastyössään korjata sen aiheuttamia vaurioita sekä tukea lapsiperheitä, joita uhkaa syrjäytyminen”. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ”tarjoaa laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille, tukee lastensuojelun asiakasperheitä, mahdollistaa lasten oikeuden tavata vanhempiaan vaikeissa perhetilanteissa, tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä lasten ja syrjäytymisuhan alaisten perheiden aseman parantamiseksi ja harjoittaa tutkimus- julkaisu- ja tiedotustoiminta”.

Yhdistys toimii perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kentällä kolmella eri toimintamuodolla – turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola sekä lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö. Toimintamuodoissa tuotetaan ammatillisesti laaduk­kaita laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, loppuminen ja väkivaltaisista kokemuksista selviytyminen sekä asiakkaan voimaantuminen itseään arvostavaksi selviytyjäksi.

Pääkaupungin turvakoti ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsen.

Pääkaupungin turvakoti ry:n arvot

Asiakaslähtöisyys:
Työssä huomioidaan asiakas ja hänen tavoitteensa ja tarpeensa. Auttamistyössä asiakas kohdataan omana itsenään.

Ihmisoikeuksien kunnioitus:
Väkivallaton elämä kuuluu ihmisoikeuksiin. Ihmiset ovat samanarvoisia palvelujen saamisessa ikään, sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, poliittisiin näkemyksiin tai uskontoon katsomatta.

Suvaitsevaisuus:
Erilaiset mielipiteet ja näkemykset hyväksytään sekä asiakkailta että työyhteisössä.

Luotettavuus:
Asiakastyössä ja vaikuttamistyössä toimitaan luotettavasti ja ammattitaitoisesti noudattaen olemassa olevia salassapitosäädöksiä.

Pääkaupungin turvakoti ry:n hallitus 2017-2018

Bremer Lena, Halla Taru, Meriläinen Marja-Leena, Mäki Terhi, Silander Kristiina, Toivola Heidi, Vuorikivi Tiina, vpj., Väisänen Marjatta, pj.