Avoimet työpaikat

Väkivaltatyön asiantuntija / Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö

Pääkaupungin turvakoti ry avaa väkivaltatyön asiantuntijan tehtävien rekrytoinnin.

Kyseessä on:

–   yksi toistaiseksi voimassa oleva, 100 % työsuhde, viikkotyöaika 37.30. Työ toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.30–16.30 välisenä aikana

–   yksi määräaikainen, 100 % työsuhde ajalla heti-31.12.2021, viikkotyöaika 37.30. Työ toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.30–16.30 välisenä aikana

Henkilöt työskentelevät lähisuhteissaan väkivaltaa kokeneiden ja/tai sitä käyttäneiden aikuisten kanssa.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tarjoaa keskusteluapua kaikille perheenjäsenille / kokijoille ja tekijöille / miehille ja naisille/ lapsille ja nuorille, kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari-, ja perhetapaamiset, erilaiset ryhmät sekä yhteistyö toisten perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.

Yksikön väkivaltatyön asiantuntijat työskentelevät sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoiden että tekijöiden kanssa. Aikuisasiakkaiden lapsille ja nuorille tarjotaan apua Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä, jossa lapsella oli mahdollisuus käsitellä omaa kokemustaan turvallisesti.

Suurin osa asiakkaista ohjautui avun piiriin omatoimisesti.

Yksikön aikuistyön keskiössä on lähisuhdeväkivalta, sen monimuotoisuuden ymmärtäminen ja väkivallan loppuminen asiakkaan elämässä. Työskentelyn alussa asiakkaiden kanssa määritellään, millaisia erilaisia väkivallan ilmenemismuotoja heidän lähisuhteissaan on ollut. Työskentelyn edetessä asiakkaat mahdollisesti oppivat tunnistamaan muitakin lähisuhteissaan ilmeneviä väkivallan muotoja ja niiden vaikutuksia väkivallan kaikkiin osapuoliin.  Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja ja välineitä turvalliseen väkivallattomaan elämään. Muissa elämänhallinnan ongelmissa asiakkaita ohjataan hakeutumaan niissä tarvittavan avun piiriin.

Yksikön kaikkien aikuisasiakkaiden 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta ottaa vastaan perhe – ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää apua.

Väkivaltatyön asiantuntijalta edellytetään sosiaali-ja/tai terveysalan perustutkinnon lisäksi perustehtävää tukevaa terapeuttikoulutusta ja kokemusta terapeuttisesta työskentelystä. Kokemus aikuisten työskentelemisestä ja väkivaltatyöstä ovat välttämättömät.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta sekä esiintymis- ja kouluttamistaitoja.

Palkkaus G 28 + mahdolliset palvelulisät (2768,29 € – 3165,05 €). Koeaika 6 kk.
Hakuaika: 17.12.2020-7.1.2021
Tiedustelut: esimies, väkivaltatyön asiantuntija Seija Kilpinen 050 301 0748/ ajalla 17.12.-31.12.2020 ja toiminnanjohtaja Karola Grönlund 044 275 3006 ajalla 28.12.2020.- 7.1.2021
Hakemukset: Hakemus ja CV / seija.kilpinen@paakaupunginturvakoti.fi
Yksilöhaastattelut toteutetaan 15.1.2020 klo 12–17 välisenä aikana. Haastatteluun kutsuttavien pyydetään ottamaan mukaansa alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset sekä niiden kopiot. Haastattelut toteutetaan joko Teamsin välityksellä tai osoitteessa Kilpolantie 2, 00940 Helsinki. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta.


Sosiaaliohjaaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön/ Asumisyksikkö Kilpola

Asumisyksikkö Kilpolassa toteutettavan palvelun päämääränä on tuetun asumisen keinoin tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä väkivallattoman elämän rakentamista ja sen vakiinnuttamista. Palvelu voidaan toteuttaa turvakotijakson jälkeisenä asumismuotona tai asiakkaat voivat tulla palvelun piiriin myös suoraan kotoaan. Yksikössä on 18 asuntoa. Tullessaan Asumisyksikkö Kilpolaan osa asiakkaista on tehnyt eroratkaisunsa, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi.
Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Kaikilla asiakkailla on omat työntekijänsä, jotka tapaavat asiakkaitaan viikoittain. Sen lisäksi asiakkailla on käytettävissään päivystyspalvelu arkisin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti arkisin klo 9–16.30 / 17. Satunnainen illalla tai lauantaina tehtävä työ on mahdollista. Asiakkaista n. 65 % on maahanmuuttajataustaisia. Yksikössä keskitytään väkivaltatyön lisäksi maahanmuuttajatyön osaamiseen. Työskentelyssä käytetään erikielisiä avustajia, jotka toimivat työntekijöiden työpareina tarvittaessa. Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja.
Asumisyksikkö Kilpolan lapsi-ja nuorisoikäiset asiakkaat saavat yksilöllistä ja räätälöityä turvallisen aikuisen tukea asiakkuutensa aikana. Työskentelyn tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään ja selvittämään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksiaan, tukea heitä tunnistamaan omia tunteitaan sekä auttaa heitä vahvistamaan omaa itseluottamustaan. Lapsille ja nuorille tarjotaan yksilö-, sisarus-, tai ryhmätapaamisia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn liittyy myös vanhemmuustyö. Lasten vanhempia ohjataan ja tuetaan sekä lapsiin että vanhemmuuteen liittyvissä asioissa keskustelun ja konkreettisen avun keinoin. Asumisyksikkö Kilpolassa on tulevaisuuteen suuntaava työote. Asiakkaan tärkein yhteistyötaho on sosiaalitoimi edustajineen. Muut yhteistyötahot määrittyvät asiakkaan verkoston mukaan

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevän sosiaaliohjaajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää amk-tasoista koulutusta ja kokemusta palvelujärjestelmästä. Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) ja /tai päiväkotityöstä luetaan hakijalle eduksi. Hyvät englannin ja suomen kielen taidot ovat välttämättömät.
Valittavalla henkilöllä tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, epävarmuuden sietokykyä, oman työn organisoinnin ja johtamisen taidot sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Palkkaluokka: G 24+ mahdolliset palveluvuosilisät, kuuden kuukauden koeaika. Hakuaika: 17.12.2020-7.1.2021
Kysymykset 28.12.2020 alkaen: vastaava sosiaalityöntekijä Oluwakemi Ariyo, 050 591 4650 / oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
Hakemukset: oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

Haastattelut: Osa hakijoista kutsutaan yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään 18.1.2021 klo 13–17 välisinä aikoina. Haastatteluihin kutsuttavien pyydetään ottamaan mukaansa alkuperäiset opiskelu-ja työtodistukset sekä niiden kopiot. Haastattelut toteutetaan joko Teamsin välityksellä tai osoitteessa Asumisyksikkö Kilpola, Kilpolantie 2, 00940 Hki.


Sosiaaliohjaaja aikuisten kanssa tehtävään työhön/ Asumisyksikkö Kilpola

Asumisyksikkö Kilpolassa toteutettavan palvelun päämääränä on tuetun asumisen keinoin tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä väkivallattoman elämän rakentamista ja sen vakiinnuttamista. Palvelu voidaan toteuttaa turvakotijakson jälkeisenä asumismuotona tai asiakkaat voivat tulla palvelun piiriin myös suoraan kotoaan. Yksikössä on 18 asuntoa. Tullessaan Asumisyksikkö Kilpolaan osa asiakkaista on tehnyt eroratkaisunsa, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi.
Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Kaikilla asiakkailla on omat työntekijänsä, jotka tapaavat asiakkaitaan viikoittain. Sen lisäksi asiakkailla on käytettävissään päivystyspalvelu arkisin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti arkisin klo 9–16.30 / 17. Satunnainen illalla tai lauantaina tehtävä työ on mahdollista. Asiakkaista n. 65 % on maahanmuuttajataustaisia. Yksikössä keskitytään väkivaltatyön lisäksi maahanmuuttajatyön osaamiseen. Työskentelyssä käytetään erikielisiä avustajia, jotka toimivat työntekijöiden työpareina tarvittaessa. Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja.
Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelyssä keskeisenä teemana on väkivaltakokemuksen läpikäyminen ja siitä selviäminen. Asiakkaiden kanssa sovitaan viikoittain 1,5 tunnin mittaiset tapaamiset omatyöntekijän kanssa. Kaikilla asiakkailla on asiakassuunnitelma, joka ohjaa työskentelyä. Yksilötapaamisilla asiakkaat saavat sosiaali- ja palveluohjausta. Lisäksi asiakkaiden kanssa keskustellaan vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Pysyvän asunnon saaminen asiakkaalle on kiinteä osa Asumisyksikkö Kilpolassa tehtävää työtä, joten asiakkaita tuetaan asunnon hakemisessa ja asunnon saamisen esteiden poistamisessa. Asumisyksikkö Kilpolassa on tulevaisuuteen suuntaava työote. Sitä toteutetaan kotoutumisen tukemisena muun muassa lisäämällä asiakkaiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, palvelujärjestelmästä, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Asiakkaan tärkein yhteistyötaho on sosiaalitoimi edustajineen. Muut yhteistyötahot määrittyvät asiakkaan verkoston mukaan. Eri viranomaisiin ollaan yhteydessä myös silloin kun asiakkaalle annetaan asiointiapua. Näissä asioissa yleisimpiä yhteistyötahoja ovat työvoimatoimisto, Kela, eri asuntotoimistot, asianajajat, oikeusaputoimistot, terveydenhuolto sekä asiakkaiden velkatilanteen selvittelyyn liittyvät palvelut.

Sosiaaliohjaajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää amk-tasoista koulutusta, kokemusta palvelujärjestelmästä ja erilaisista sosiaalitoimen työtehtävistä. Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) luetaan hakijalle eduksi. Hyvä englannin ja suomen kielen taidot ovat välttämättömät.
Valittavalla henkilöllä tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, epävarmuuden sietokykyä, oman työn organisoinnin ja johtamisen taidot sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Palkkaluokka: G 24+ mahdolliset palveluvuosilisät, kuuden kuukauden koeaika. Hakuaika: 17.12.2020-7.1.2021
Kysymykset: 28.12.2020 alkaen vastaava sosiaalityöntekijä Oluwakemi Ariyo, 050 591 4650 / oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi Hakemukset: oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

Haastattelut: Osa hakijoista kutsutaan yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään 19.1.2021 klo 12–17 välisinä aikoina. Haastatteluihin kutsuttavien pyydetään ottamaan mukaansa alkuperäiset opiskelu-ja työtodistukset sekä niiden kopiot. Haastattelut toteutetaan joko Teamsin välityksellä tai osoitteessa Asumisyksikkö Kilpola, Kilpolantie 2, 00940 Hki.