Työpaikkakuvaus

 

Väkivaltatyön asiantuntija / lapsilähtöinen väkivaltatyö, Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, Helsinki

ma.  työsuhde ajalla 27.6. – 31.12.2022

Pääkaupungin turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tarjoaa keskusteluapua kaikille perheenjäsenille, kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari-, ja perhetapaamiset, erilaiset ryhmät sekä yhteistyö toisten perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.

Yksikön aikuistyön keskiössä on lähisuhdeväkivalta ja sen monimuotoisuuden ymmärtäminen. Työskentelyn aikana asiakkaat mahdollisesti oppivat tunnistamaan lähisuhteissaan ilmeneviä väkivallan muotoja ja niiden vaikutuksia väkivallan kaikkiin osapuoliin. Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja ja välineitä turvalliseen väkivallattomaan elämään. Aikuisasiakkaiden kanssa työskentelee yksikön esimies ja neljä väkivaltatyön asiantuntijaa.

Yksikön kaikkien aikuisasiakkaiden 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta ottaa vastaan perhe – ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää apua. Lasten ja nuorten avunsaanti edellyttää, että ainakin toinen lapsen vanhemmista on yksikön asiakkaana. Työskentelyn tavoitteena on tuoda lapsen tai nuoren ääni kuuluville perheen tilanteesta, antaa lapselle tai nuorelle mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan ja saada välineitä selviytymiseensä. Lasten ja nuorten parissa työskentelevä väkivaltatyön asiantuntija tekee yhteistyötä niiden yksikön työntekijöiden kanssa, jotka tapaavat perheen aikuisia. Näin koko perhe tulee autetuksi samanaikaisesti. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työskentelyssä vanhempilapsitapaamiset ovat myös keskeinen työmenetelmä yksilötapaamisten rinnalla. Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön lapsilähtöistä väkivaltatyötä toteuttaa yksi väkivaltatyön asiantuntija.

Lapsi- ja aikuislähtöistä väkivaltatyötä tekevältä väkivaltatyön asiantuntijalta edellytetään sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinnon lisäksi perustehtävää tukevaa muuta, esimerkiksi terapeuttikoulutusta ja/tai kokemusta terapeuttisesta työskentelystä. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä ja väkivaltatyöstä ovat välttämättömät. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta sekä esiintymis- ja kouluttamistaitoja.

Työntekijältä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Palkkaus:          G 27-28 + mahdolliset palvelulisät (2732 €-3212 €)

Hakuaika:         22.4.-31.5.2022

Tiedustelut:     esimies Ilkka Määttä 050 301 0748

Hakemukset: ilkka.maatta@paakaupunginturvakoti.fi

Linkki ilmoitukseen.

 

Vastaava ohjaaja, Pääkaupungin turvakoti ry, Turvakoti Pellas, Espoo

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö?

Pääkaupungin turvakoti ry on väkivaltatyön ammattilaisorganisaatio. Yhdistys tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Yhdistyksellä on kolme turvakotia: Turvakodit Toukola ja Hertta Helsingissä sekä Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Haemme nyt vastaavaa ohjaajaa turvakoti Pellakseen 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on vakituinen.

Turvakoti Pellas on 7-perhepaikkainen turvakoti Espoossa. Henkilöstöön kuuluu 4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa sekä vastaava ohjaaja. Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden kanssa käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Turvakoti Pellaksessa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu lisäksi työvuorosuunnittelu, turvakodin tukityötehtävät sekä uusien työntekijöiden perehdytys. Vastaava ohjaaja suunnittelee yksikön toimintaa tiiviissä yhteistyössä yksikön esihenkilön kanssa.

Tarjoamme tiimin ja esimiehen vankan tuen, säännöllisen työnohjauksen, hyvät kouluttautumismahdollisuudet, ePassi kulttuuri- ja liikuntaedun, työterveyshuollon sekä työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Meidän huumorintajuiseen porukkaan on helppo tulla mukaan!

Vastaavan ohjaajan tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan amk -tasoista koulutusta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 8 §; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Valtioneuvoston asetus 1103/2018), kokemusta työvuorosuunnittelusta ja vastuutehtävistä sekä kokemusta sosiaalihuollon kentällä toimimisesta.

Kokemus vastaavan ohjaajan tehtävän hoidosta ja kiinnostus työn kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Turvakodissa työskentely edellyttää erinomaisia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä taitoja vastata kriisityöstä. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.

Toimeen valittavan tulee esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijällä tulee olla hygieniapassi tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen. Työntekijältä edellytetään tartuntatautilain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa.

Palkkaus: Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G27 (2732,25 eur/kk + mahdolliset lisät).

Työpaikan osoite: Kuninkaantie 40 A, 02940 Espoo.

Haku päättyy 3.6.2022 

Tiedustelut: vastaava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercier, p. 040-4573842

Hakemukset: hakemus + CV sähköpostitse osoitteeseen jenni.lemercier@paakaupunginturvakoti.fi;  viestin aihe: Vastaava ohjaaja / Turvakoti Pellas

Linkki te-palveluiden sivuille: Avoimet työpaikat – Henkilöasiakkaat – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi).

 

 

Sosiaaliohjaaja, Pääkaupungin turvakoti ry, Asumisyksikkö Kilpola, Helsinki

 

Pääkaupungin turvakoti ry:n Asumisyksikkö Kilpolaan haetaan sosiaaliohjaaja määräaikaiseen työtehtävään lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön ajalle 1.6.-31.10.2022.

Asumisyksikkö Kilpolassa toteutettavan palvelun päämääränä on tuetun asumisen keinoin tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä väkivallattoman elämän rakentamista ja sen vakiinnuttamista. Palvelu voidaan toteuttaa turvakotijakson jälkeisenä asumismuotona, tai asiakkaat voivat tulla palvelun piiriin suoraan kotoaan. Yksikössä on 18 asuntoa. Asumisyksikön asiakkaista n. 65 % on maahanmuuttajataustaisia. Tullessaan Asumisyksikkö Kilpolaan osa asiakkaista on tehnyt eroratkaisunsa, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi.

Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Kaikilla asiakkailla on omat työntekijänsä, joka tapaa asiakkaitaan viikoittain. Sen lisäksi asiakkailla on käytettävissään päivystyspalvelu arkisin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti arkisin klo 9-16.30 / 17. Satunnainen illalla tai lauantaina tehtävä työ on mahdollista.

Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja. Määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkaaminen tukee ja tehostaa lasten ja nuorten kanssa työskentelyä. Asumisyksikkö Kilpolan lapsi- ja nuorisoikäiset asiakkaat saavat yksilöllistä ja räätälöityä turvallisen aikuisen tukea asiakkuutensa aikana. Työskentelyn tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään ja selvittämään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksiaan, tukea heitä tunnistamaan omia tunteitaan sekä auttaa heitä vahvistamaan omaa itseluottamustaan. Lapsille ja nuorille tarjotaan yksilö-, sisarus-, tai ryhmätapaamisia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn liittyy myös vanhemmuustyö. Lasten vanhempia ohjataan ja tuetaan sekä lapsiin että vanhemmuuteen liittyvissä asioissa keskustelun ja konkreettisen avun keinoin.

Asumisyksikkö Kilpolassa on tulevaisuuteen suuntaava työote. Asiakkaan tärkein yhteistyötaho on sosiaalitoimi edustajineen. Muut yhteistyötahot määrittyvät asiakkaan verkoston mukaan.

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevän sosiaaliohjaajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää amk-tasoista koulutusta ja kokemusta palvelujärjestelmästä. Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) ja /tai päiväkotityöstä luetaan hakijalle eduksi. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.
Valittavalla henkilöllä tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, epävarmuuden sietokykyä, oman työn organisoinnin ja johtamisen taidot sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten on toimitettava nähtäväksi ennen valinnan vahvistamista. Edellytämme Tartuntatautilain 48 a § mukaista rokotussuojaa Covid19 -tautia vastaan.

Haku päättyy 25.03.2022.
Tiedustelut: Oluwakemi Ariyo, 050 591 4650, oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
Hakemukset sähköpostitse osoitteeseen oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
Viestin aiheeksi Määräaikainen sosiaaliohjaaja
Työpaikan osoite: Kilpolantie 2, 00940 HELSINKI

Linkki TE-palveluiden sivuille.