Sosiaaliohjaaja aikuisten kanssa tehtävään työhön

Asumisyksikkö Kilpola / Pääkaupungin turvakoti ry

Asumisyksikkö Kilpolan tuetun asumisen keinoin tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä väkivallattoman elämän rakentamista ja sen vakiinnuttamista. Palvelu voidaan toteuttaa turvakotijakson jälkeen tai asiakkaat voivat tulla asiakkuuteen suoraan kotoaan. Yksikössä on 18 asuntoa. Osa Asumisyksikkö Kilpolan asiakkaista on tehnyt eroratkaisunsa, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi.

Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Kaikilla asiakkailla on omat työntekijänsä, jotka tapaavat asiakkaitaan viikoittain. Sen lisäksi asiakkailla on käytettävissään päivystyspalvelu arkisin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti arkisin klo 9-16.30/17. Satunnainen illalla tai lauantaina tehtävä työ on mahdollista.

Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelyssä keskeisenä teemana on väkivaltakokemuksen läpikäyminen ja siitä selviäminen. Yksilötapaamisilla asiakkaat saavat myös sosiaali- ja palveluohjausta, lisäksi asiakkaiden kanssa keskustellaan vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Pysyvän asunnon saaminen asiakkaalle on kiinteä osa Asumisyksikkö Kilpolassa tehtävää työtä, joten asiakkaita tuetaan asunnon hakemisessa ja asunnon saamisen esteiden poistamisessa.

Asumisyksikkö Kilpolassa on tulevaisuuteen suuntaava työote. Sitä toteutetaan kotoutumisen tukemisena muun muassa lisäämällä asiakkaiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, palvelujärjestelmästä, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Asiakkaan tärkein yhteistyötaho on sosiaalitoimi edustajineen. Muut yhteistyötahot määrittyvät asiakkaan verkoston mukaan. Eri viranomaisiin ollaan yhteydessä tarvittaessa. Yleisimpiä yhteistyötahoja ovat työvoimatoimisto, Kela, eri asuntotoimistot, asianajajat, oikeusaputoimistot, terveydenhuolto sekä asiakkaiden velkatilanteen selvittelyyn liittyvät palvelut. Asiakkaista n. 65 % on maahanmuuttajataustaisia. Yksikössä keskitytään väkivaltatyön lisäksi maahanmuuttajatyön osaamiseen. Työskentelyssä käytetään erikielisiä avustajia, jotka toimivat työntekijöiden työpareina tarvittaessa.

Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja.

Sosiaaliohjaajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää amk-tasoista koulutusta, kokemusta palvelujärjestelmästä ja erilaisista sosiaalitoimen työtehtävistä. Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) luetaan hakijalle eduksi. Hyvä englannin kielen ja suomen kielen taidot ovat välttämättömät. Valittavalla henkilöllä tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, epävarmuuden sietokykyä, oman työn organisoinnin ja johtamisen taidot sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Palkkaluokka: G24+ mahdolliset palveluvuosilisät, kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika: 1. 2. – 14.2.2023.

Tehtävä otettava vastaan: Paikka täytetään mahdollisimman pian. Se voidaan täyttää jo hakuaikana.

Kysymykset: vastaava sosiaalityöntekijä Oluwakemi Ariyo, p. 050 591 4650

Hakemukset: oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

Haastattelut: Haastatteluaika sovitaan erikseen. Haastatteluihin kutsuttavien pyydetään ottamaan mukaansa alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset sekä niiden kopiot. Haastattelut toteutetaan osoitteessa Asumisyksikkö Kilpola, Kilpolantie 2, 00940 Hki.

Linkki TE-palveluiden ilmoitukseen.

 

Turvakodin ohjaaja, Pääkaupungin turvakoti ry / turvakoti Hertta

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö?

Pääkaupungin turvakoti ry on väkivaltatyön ammattilaisorganisaatio. Yhdistys tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Yhdistyksellä on kolme turvakotia, Turvakodit Toukola ja Hertta Helsingissä ja Turvakoti Pellas Espoossa.

Turvakoti Herttaan haetaan ohjaajaa 2-vuorotyöhön. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Turvakoti Hertassa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä.

Turvakoti Hertan perhepaikat jakautuvat kahdelle 7-perhepaikkaiselle osastolle. Molemmilla osastoilla on oma henkilöstönsä (4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa sekä yksi vastaava ohjaaja). Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä.

Vuoden 2022 aikana Turvakoti Hertan 7-perhepaikkaisella osastolla on ollut yhteensä n. 170 aikuis- ja vanhempiensa kanssa tullutta lapsiasiakasta. Keskimääräinen turvakodissa oloaika on n. kolme viikkoa, pisimmillään asiakkuus voi kestää n. kaksi kuukautta. Asiakkaista n. 35 % on maahanmuuttajataustaisia. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, Kela, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen eri toimintamuotojen työntekijät.

Ohjaajan tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan amk -tasoista koulutusta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 8 §; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Valtioneuvoston asetus 1103/2018), väkivalta- ja/tai kriisityön työkokemusta tai vastaavaa kokemusta vaativassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tukemisesta sekä kokemusta vuorotyöstä. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi vaaditaan. Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Työaikamuoto on jaksotyöaika (115 h/3 vkoa tai 230 h/6 vkoa). Palkkaus Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G24 (2475,09 €/kk) + mahdolliset lisät. Koeaika 6 kk.

Tehtävä pyritään täyttämään viimeistään 1.3.2023 alkaen.

Hakuaika: 3.1. – 22.1.2023

Tehtävä otettava vastaan: viimeistään 1.3.2023

Kysymykset: Lisätietoja tehtävästä saa puhelimitse arkisin klo 9-12 vastaava ohjaaja Laura Saarelta, puh 050 5658588 tai vastaava ohjaaja Tiina Nurmelta, puh 041 7314912 tai sähköpostitse Turvakoti Pellaksen vastaava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercieriltä, jenni.lemercier@paakaupunginturvakoti.fi

Hakemukset: (hakemus + CV) sähköpostitse osoitteeseen minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi

Viestin aihe: Ohjaaja / Turvakoti Hertta

Haastattelut: Tehtävään soveltuviksi arvioidut hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään viikolla 5.

Linkki TE-palveluiden ilmoitukseen.